top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres https://www.miletoiles.be, hierna genoemd ‘Website’, wordt uitgebaat door Mil étoiles (Van Malderen Steve),

 

Mil étoiles,

Wijgmaalsesteenweg 153b

3150 Haacht

BE 0780.346.093

hello@miletoiles.be

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mil étoiles als webwinkelier aan de Klant, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

 

Mil étoiles behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

Door het gebruik van de Websites van Mil étoiles en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

Mil étoiles levert niet aan minderjarigen of wilsonbekwamen. Bent u jonger dan 18 jaar, dan verzoeken wij u om de bestelling door uw ouder of voogd te laten plaatsen. Wij zijn in staat om de bestelling te weigeren wanneer wij merken dat u minderjarig bent.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

 

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, en zodra Mil étoiles voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

 

Artikel 4 – Bestelling

Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Klant dienen te worden ingegeven. 

 

Mil étoiles geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en de wijze van bestellen. Onze foto's geven een waarheidsgetrouw beeld, echter de kleuren van de foto's kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mil étoiles niet.

 

Artikel 5 – Prijzen

Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

 

Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door Mil étoiles worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

De aangegeven prijzen hebben betrekking op het product zoals beschreven in de begeleidende tekst. De foto's zijn decoratief en kunnen sierelementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 6 – Betaling

Bij bestellingen via de Website kan via Mollie op volgende wijzen betaald worden:

  • Mastercard;

  • Visa;

  • Paypal;

  • Bancontact;

  • Ideal.

 

Artikel 7 – Levering

Alle goederen worden ofwel persoonlijk afgehaald in Haacht (Wijgmaalsesteenweg 153b, 3150 Haacht), ofwel geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres.

 

De standaard leverkosten bedragen €5,99 voor leveringen binnen België. Bestelt u enkel kaarten, dan bedragen de leverkosten € 3,00. Goederen worden gratis geleverd in de gemeente Haacht (3150) en deelgemeenten.

 

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Mil étoiles streeft ernaar om de bestelling binnen de 5 werkdagen te leveren.

 

Wanneer uw betaling wordt geweigerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering.

 

Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij Mil étoiles tot het moment van bezorging aan de Klant. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de Klant. 


 

Mil étoiles is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een vertraagde levering of een niet-levering door onze expediteur, in dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het bewezen niet ontvangen goed. 

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Gedurende 14 dagen na de levering heeft u het recht om te beslissen het goed niet te behouden. U kunt het goed zonder opgaaf van reden en zonder boete terugsturen.  U draagt de directe kosten van de retourzending van het product.

Mil étoiles zal, indien uw verzoek onder de jurisdictie van ons retourbeleid valt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van het product, aan u terugbetalen wat u voor het product en/of dienst betaald heeft.

 

U bent verplicht het product in dezelfde staat te houden als waarin het geleverd is. Het artikel/de artikelen dient/dienen in originele staat in de originele verpakking te worden geretourneerd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen kunt u het modelformulier voor herroeping invullen en bezorgen via e-mail hello@miletoiles.be of post (Wijgmaalsesteenweg 153b, 3150 Haacht).

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op artikelen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of die voor u werden gepersonaliseerd.

 

Artikel 9 Conformiteit

Mil étoiles garandeert de wettelijke minimum garantietermijn beperkt tot 2 jaar, in zoverre dat het product niet conform u uw bestelling is. In geval van gebreken of defecten, zullen wij het goed gratis vervangen of herstellen.

 

Indien herstel of vervanging onevenredig of onmogelijk is, kunt u om prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst vragen.

 

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is Mil étoiles niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Mil étoiles die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij Mil étoiles, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

Mil étoiles doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper Mil étoiles klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Mil étoiles contacteren via hello@miletoiles.be. Wij streven ernaar elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Datum laatste aanpassing algemene voorwaarden: 10 april 2022

bottom of page